Projekt

O projektu

Projekt ENriCH izvaja 5 organizacij v petih evropskih mestih. Vsaka od partnerskih organizacij podpira mlade pri raziskovanju lokalne kulturne dediščine in jim pomaga, da oblikujejo in delijo svoje mnenje o tem, kaj jim lokalna kulturna dediščina pomeni, kako vidijo slednjo v prihodnosti in kako bi jo prikazali na zemljevidu tistim, ki želijo spoznati skrite kotičke in lokalne znamenitosti domačega mesta. Projektna skupina bo z lokalnimi in mednarodnimi srečanji, pogovori z domačini, raziskavo in zaključno konferenco razvila in delila lastno razumevanje lokalne in evropske kulturne dediščine pa tudi načine, kako se z njo povezati.

Financiranje projekta

Program Evropa za državljane, sklop 2: Demokratična angažiranost in državljanska udeležba 2.2 Mreža mest: Odkrivanje evropske kulturne dediščine mladih

Cilji

Evropska kultura je zaradi svoje raznolikosti in bogastva izvor neprecenljivega znanja. Prav zaradi tega je pomembno ponovno odkriti, preudarno uporabljati in promovirati kulturno dediščino in vrednote, ki so jih vzpostavili evropski narodi iz skupnosti, predvsem zato, ker mlajše generacije, predvsem Y&Z zaradi bliskovitega razvoja sveta okoli njih, dvomijo v ohranjanje tradicije.

Cilj projekta ENriCH je podpreti lokalne odločevalce in mlade državljane pri odkrivanju evropske identitete in skupnih vrednost v njihovi zgodovini in kulturni dediščini. S projektom zaradi navedenega želimo ponovno interpretirati evropsko kulturno dediščino z dialogom med mladimi in odločevalci. Vizija projekta ENriCH temelji na ozaveščanju in prepoznavanju kulturne dediščine na evropski ravni, krepitvi spoznanja o demokratičnem odločanju in dialogu med mladimi odločevalci, s čemer se spodbuja aktivno državljanstvo in sodelovanje v demokratičnem odločanju. Z njim želimo omogočiti medkulturni in medgeneracijski dialog o evropski kulturni dediščini in prihodnosti Evrope na lokalni in evropski ravni.

Aktivnosti

I. Uvodni sestanek: september 2018

II. Pripravljalne aktivnosti: september 2018 – januar 2019

 1. Ustanovijo se nacionalne skupine z 8-10 mladih in 2-3 lokalnimi odločevalci ali operativnimi sodelavci občinske uprave ter 2-3 člani kulturnih/mladinskih/nevladnih organizacij. Ti se sestajajo na mesečni ravni ter pripravljajo in spremljajo aktivnosti v projektu na lokalni ravni (priprava zemljevida, intervjuji,…)
 2. Izvedba raziskave s pomočjo spletnih anketnih vprašalnikov v vsakem partnerskem mestu: mnenje mladih o kulturni dediščini in lokalnem okolju, sodelovanje v procesih odločanja, pomen državljanstva in ozaveščenosti o evropskih vrednotah.
 3. Intervjuji/pogovori s starejšimi meščani: člani nacionalne skupine zbirajo zgodbe o kulturni dediščini mesta s pomočjo pogovorov s starejšimi meščani.
 4. Priprava zemljevidov in s tem novih spremljevalnih poti po mestu, ki bodo preizkušeni med srečanji v okviru projekta in nato javno dostopni kot alternativni ogledi kulturne dediščine v mestu na osnovi zemljevida USE-IT.
 5. Priprava videoposnetkov dobrodošlice, ki ga izdelajo nacionalne skupine, pred srečanjem pa se le-ti naložijo na Youtube kanal.

III. ENriCH dogodki: februar 2019 – oktober 2019

 • Udeleži se jih delegacija vsakega od partnerjev, in sicer se izbira med lokalnimi odločevalci, mladimi in predstavniki nevladnih organizacij.
 • Na dogodkih je potrebno uporabljati inovativne in participativne metode, ki so blizu mladim.

 • Delavnice:
  • Preuči in predstavi se prispevek partnerskih mest k bogastvu evropske kulture ter razišče, kaj so ta dobila od Evrope (vpliv evropskih dogodkov in zgodb nanje).

  • Razišče se, kako sta se spremenila dojemanje in odnos mlajših generacij do tradicionalnih vrednot ter kako so slednje vplivale na njihovo identiteto, medkulturni vidik in evropsko razsežnost.

  • Preizkušanje pripravljenih zemljevidov

IV. Rezultati: oktober 2019 – avgust 2020

 1. Izvede se enaka spletna anketa kot v pripravljani fazi: analizira se mnenje mladih po vseh izvedenih dogodkih v okviru projekta.
 2. Zaključna publikacija: izda se v obliki priročnika in na spletu, v njej pa so povzeti rezultati spletne ankete in drugimi pomembnimi dokumenti, ki so nastali tekom projekta. Vsebuje tudi izdelani zemljevid in priporočila partnerjev, pripravi in izda pa se v angleškem jeziku in jeziku partnerskih mest.

V. Zaključna konferenca: 25. – 26. februar 2020

 1. Umetniško tekmovanje na prostem in tekmovanje v znanju, ki so si ga mladi pridobili na dogodkih YouropEan.
 2. Objava rezultatov projekta in predstavitev slednjih lokalnim, nacionalnim in evropskim odločevalcem.

Pričakovani rezultati projekta

 1. Izdelava inovativnih metod, ki podpirajo raziskavo o tem, kako so pomembni evropski dogodki vplivali na partnerska mesta. Ponovno odkrivanje lokalne kulturne dediščine mladih, ki prispeva k spodbujanju ideje: »misli evropsko, delaj lokalno«, ki ima nadnacionalno razsežnost, a hkrati aktivno vključuje ljudi na lokalni ravni, s čemer pri njih razvija zavest o evropskem državljanstvu.
 2. Ustvarjanje mreže med partnerji, razvijanje medkulturnega dialoga in medsebojnega razumevanja.

Cilji

Splošni cilji:

 1. Prispevati k državljanskemu razumevanju Unije, njene zgodovine in raznolikosti – vsi dogodki YouropEaN temeljijo na odkrivanju kulturne dediščine, spoznava pa se s sprehodi po mestih gostiteljev, flashmobi in razpravami. Prav različni vidiki kulturne dediščine na lokalni in evropski ravni pa pomagajo pri odkrivanju kulturnega in jezikovnega bogastva EU, pomena vključevanja v EU in prispevajo k višji stopnji strpne, spoštljive in večplastne identitete EU.

 2. Spodbujati evropsko državljanstvo, izboljšati pogoje za državljanstvo in demokratično udeležbo na ravni Unije. K temu bo pripomogel predvsem 3. dogodek v Veszprému, ki bo organiziran ob dnevu Evrope in bo služil kot platforma za flashmob in interaktivne igre, s katerimi bomo spodbujali državljane, da izrazijo svoje mnenje in razširijo znanje o aktivnem državljanstvu )še posebej pomembno je to v letu 2019, saj je leto parlamentarnih volitev).

Specifični cilji:

Proces oblikovanja politik Unije in spodbujanje priložnosti za družbeno in medkulturno udejstvovanje in prostovoljstvo na ravni Unije: ozaveščanje o prostovoljstvu z informacijami o EVS in o dolgoročnem prostovoljstvu v drugi državi EU. Vsak dogodek YouropEaN se bo nanašal na ohranjanje in prepoznavanje kulturne dediščine, na podlagi dogodkov pa se bodo pripravila priporočila o prihodnji uporabi predstavljene kulturne dediščine in postopki, ki jih mora izvesti politika. Vsa oblikovana priporočila bodo povzeta v zaključni publikaciji in posredovana odločevalcem.

Ciljna prednostna naloga:

Evropsko leto kulturne dediščine 2018: projektni partnerji bodo uporabljali logotip EYCH2018 na vseh ravneh diseminacije.